Zapraszamy do wspólnych projektów

Zakład Technologii Multimedialnych i Edukacyjnych zaprasza wszystkie szkoły (podstawowe i gimnazja) zainteresowane wdrożeniem narzędzi PlatMat i ich praktycznym zastosowaniem w edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcją wzroku do skorzystania z dofinansowania w ramach unijnej perspektywy finansowej RPO na lata 2014-2020, w szczególności – Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu. Aktualnie trwają nabory wniosków w Działaniu 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży – Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.
Oferujemy pomoc przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie projektów edukacyjnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Posted in Bez kategorii.