Tworzenie formuł

Jak zapisujemy formuły matematyczne w PlatMat?

Za pomocą narzędzia autorskiego NAUCZYCIEL można przygotowywać matematyczne treści dydaktyczne (karty pracy, testy, teorię, grafikę matematyczną) przeznaczone dla uczniów z dysfunkcją wzroku. Są to multimedialne dokumenty, zapisane w otwartym standardzie publikacji EPUB3. Standard ten pozwala umieszczać w dokumencie formuły matematyczne (MathML), dźwięk oraz grafikę (SVG), czyniąc go uniwersalnym, interaktywnym, dostosowanym do potrzeb zarówno uczniów niewidomych jak i słabowidzących. Prezentacja treści dokumentu matematycznego w aplikacjach uczniowskich PlatMat jest w pełni dostępna dla uczniów z uszkodzeniami wzroku m.in. poprzez konfigurację indywidualnych parametrów pracy i funkcjonalności narzędzi a także zastosowanie alternatywnych interfejsów użytkownika.

Podstawowym elementem treści matematycznych są formuły jedno- lub wielowymiarowe. Można je zapisywać w aplikacjach PlatMat na 4 różne sposoby:

  1. korzystając z edytora zapisu formuł oraz wieloliniowych przekształceń w notacji ASCIIMath,
  2. przy pomocy strukturalnego kreatora formuł,
  3. pisząc odręcznie (palcem lub  rysikiem) na ekranie dotykowym komputera, tak jak w tradycyjnym zeszycie w kratkę,
  4. stosując zapis punktowy, zgodny z Polską Brajlowską Notacją Matematyczną, w edytorze brajlowskim.

Edytor ASCIIMath umożliwia liniowy zapis formuł, w tym również wielowierszowych przekształceń. Na rysunku poniżej zaprezentowano wersję edytora ASCIMath dostępną w aplikacjach NAUCZYCIEL i UCZEŃ Słabowidzący. W trakcie pisania formuły mamy na bieżąco podgląd jej wizualizacji przestrzennej, widocznej po wstawieniu do dokumentu. Poszczególne znaki są wprowadzane bezpośrednio z klawiatury lub wybierane myszką bądź skrótem klawiaturowym z rozwijanej listwy narzędziowej.

Edytor ASCII w aplikacji Nauczyciel

W edytorze formuł ASCIIMath dostępnym w aplikacji UCZEŃ Niewidomy listwa narzędziowa symboli i operatorów została zastąpiona rozwijalnymi listami. Uczniowie mogą wstawiać elementy tych list do formuły naciskając odpowiedni skrót klawiaturowy.

Edytor ASCII w aplikacji UN

W kreatorze formuł trzeba najpierw utworzyć strukturę formuły, a dopiero potem nadać wartości jej elementom. Symbole i szablony zostały pogrupowane na 3-ech zakładkach według częstości ich użycia. Można je wprowadzać bezpośrednio z klawiatury (wszystkie dostępne znaki i operatory), wybierać myszką z kolekcji, używać skrótów klawiaturowych przypisanych do danego znaku/szablonu lub stosować zapis uproszczony czyli pewne sekwencje znaków konwertowane na określony szablon dwuwymiarowy (indeks dolny, potęga, ułamek).

edytor strukturalny - widok szablonu wyrażenia

Po zdefiniowaniu struktury formuły w kolejnym kroku należy nadać poszczególnym jej elementom konkretne wartości.

edytor strukturalny - nadawanie wartości polom szablonu

Odręczne pisanie formuł odbywa się w sposób naturalny, tak jak to się robi na zwykłej kartce papieru. W trakcie pisania formuły mamy na bieżąco podgląd rezultatu rozpoznania. Jeżeli określony fragment formuły został rozpoznany błędnie można użyć funkcji korekty „Wybierz i popraw” i po jego wskazaniu zastąpić go sekwencją dostępną na liście zamienników. Jeśli lista zamienników nie zawiera poprawnej sekwencji, wówczas musimy skorzystać z funkcji „Wymaż”, by usunąć fragment rozpoznany nieprawidłowo i zapisać go ponownie.

form3

Wynikowa formuła niezależnie od metody jaką została utworzona osadzana jest jako struktura MathML w treści dokumentu i wizualizowana graficznie na ekranie.

form4