Udogodnienia

 • NAUCZYCIEL i UCZEŃ, będące aplikacjami systemu Windows 8.x, obsługującego ekrany dotykowe, komunikują się ze sobą przez WiFi lub Internet, zależnie od potrzeby nauczyciela i uczniów (praca w klasie, w domu, praca zdalna przez Internet ucznia i nauczyciela, praca zdalna ucznia korzystającego z zasobów edukacyjnych repozytorium).
 • NAUCZYCIEL i UCZEŃ umożliwiają druk brajlowski i druk 3D treści matematycznych.
 • W komunikacji przez Internet możliwa jest transmisja głosu.
 • Aplikacje PlatMat wykorzystują możliwości, jakie daje ekran dotykowy. Nauczyciel i uczeń słabowidzący mogą korzystać z ręcznego pisania formuł na ekranie (palcem lub rysikiem) w odpowiednim do potrzeb powiększeniu.
 • Uczeń niewidomy ma do dyspozycji bogaty zestaw opracowanych udogodnień stanowiących innowacyjne rozwiązania w skali globalnej:
  • możliwość edycji treści matematycznych zarówno z klawiatury brajlowskiej jak również z klawiatury QWERTY;
  • klawiatura matematyczna emulowana na klawiaturze QWERTY – symbole matematyczne dostępne przez skróty klawiszowe (wprowadzane z QWERTY lub klawiatury brajlowskiej);
  • specjalne gesty dotykowe wspomagające odczyt i edycję formuł;
  • głosowy odczyt formuł w języku polskim;
  • nawigowanie po elementach formuły gestami dotykowymi albo skrótami klawiszowymi z klawiatury brajlowskiej lub QWERTY;
  • specjalne sygnały akustyczne informujące o prawidłowym lub nieprawidłowym działaniu użytkownika;
  • odczyt głosem informacji o elementach grafiki po nałożeniu na ekran dotykowy wydruku brajlowskiego grafiki;
  • pomoc przy obliczeniach arytmetycznych (KUBARYTMY i KALKULATOR);
  • treści matematyczne zapisane multimedialnie, w formie EPUB3 – formuły matematyczne, nagrane dźwiękowe komentarze nauczyciela, nagrane wypowiedzi ucznia, grafika matematyczna;
  • uczeń może tworzyć własne multimedialne treści matematyczne;
  • uczeń może odpowiadać interaktywnie i multimedialnie na treści matematyczne otrzymane od nauczyciela.