II Konferencja PlatMat

25.05.2017 r. odbyła się II Konferencja PlatMat: Innowacje i doświadczenia wsparcia nauczyciela i uczniów  z dysfunkcjami wzroku w edukacji matematycznej, na której zostały przedstawione rezultaty projektu badawczego „OPTY: Badania efektywności informatyzacji edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami wzroku z zastosowaniem zoptymalizowanych narzędzi PlatMat”.

Konferencja była wydarzeniem podsumowującym działania prowadzone w projekcie OPTY, w szczególności okazją do podzielenia się doświadczeniami z pilotażowych zajęć z matematyki (stacjonarnych i zdalnych) wspieranych technologią PlatMat, prowadzonych w 3-ech placówkach edukacyjnych: SOSW dla Dzieci Słabowidzących przy ul. Koźmińskiej w Warszawie, SOSW dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej w Krakowie oraz Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach. Nauczyciele biorący udział w projekcie OPTY przedstawiali praktyczne przykłady zastosowania i użycia PlatMat do nauczania konkretnych zagadnień z podstawy programowej z matematyki, a także korzyści z zastosowania PlatMat dla nauczyciela (przygotowanie się do lekcji, prowadzenie zajęć) i ucznia (praca na zajęciach i praca w domu ze zdalnym wsparciem nauczyciela).

KP_01

Materiały z konferencji:

PlatMat na międzynarodowej wystawie tyflorehabilitacyjnej REHA for the Blind 2016

W dniach 1 i 2 grudnia b.r. na XIV edycji Międzynarodowej Konferencji REHA for the Blind 2016 była prezentowana innowacyjna technologia PlatMat opracowana i rozwijana w IMM w dwóch projektach badawczych dofinansowanych przez PFRON. Stoisko IMM, zorganizowane pod hasłem „Włączająca edukacja matematyczna” cieszyło się dużym zainteresowaniem nauczycieli, uczniów, rodziców oraz zagranicznych producentów technologii wspomagających niewidomych. Zwiedzający mieli możliwość zapoznania się i przetestowania narzędzi PlatMat. Z producentami przeprowadzono rozmowy na temat ewentualnej współpracy w dostosowaniu technologii PlatMat dla odbiorców zagranicznych.

Pic2

Konsultacje w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach

W dniu 18 listopada 2016 r. w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach, odbyły się konsultacje z nauczycielami podsumowujące pierwszy etap waloryzacji zoptymalizowanych narzędzi technologii edukacyjnej PlatMat. Jednocześnie zostało przeprowadzone szkolenie ucznia z zakresu narzędzi PlatMat, przygotowujące go do udziału w waloryzacji prototypu Platmat. Szkole przekazano również dodatkowy zestaw komputerowy, niezbędny do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem PlatMat.

Konsultacje w Siedlcach

Konsultacje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

W dniu 21 października 2016 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, odbyły się konsultacje z nauczycielami i uczniami podsumowujące pierwszy etap waloryzacji zoptymalizowanych narzędzi technologii edukacyjnej PlatMat. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele grupy deweloperów, którzy wyjaśniali wątpliwości dotyczące stosowania i optymalizacji PlatMat.

Szkolenia uczniów i nauczycieli w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach

W dniach 14 i 20 czerwca 2016 w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach, w którym kształci się młodzież niepełnosprawna, odbyły się szkolenia nauczycieli i uczniów z zakresu wykorzystania aplikacji technologii PlatMat w edukacji matematycznej. W szkoleniach wzięło udział dwóch uczniów słabowidzących oraz dwóch nauczycieli matematyki. Uczniowie i nauczyciele otrzymali niezbędny sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć wspomaganych technologią PlatMat.

Ruszyły szkolenia uczniów i nauczycieli w PlatMat OPTY

W dniach 20-21 maja 2016 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6 odbyły się szkolenia uczniów i nauczycieli z zakresu wykorzystania aplikacji technologii PlatMat w edukacji matematycznej. W szkoleniach wzięło udział dwóch uczniów słabowidzących, trzech uczniów niewidomych oraz dwóch nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele otrzymali niezbędny sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć wspomaganych technologią PlatMat.

SOSW_Krakow

Logo OPTY

Start nowego projektu PlatMat OPTY

1 kwietnia 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. OPTY: Badania efektywności informatyzacji edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami wzroku z zastosowaniem zoptymalizowanych narzędzi PlatMat.  Jest on kontynuacją idei zakończonego projektu pn. Platforma PlatMat zwiększająca efektywność edukacji włączającej z obszaru matematyki i fizyki, zrealizowanego w okresie 02.2014 r.- 31.10.2015 r., którego rezultatem była kompletna, innowacyjna technologia edukacyjna PlatMat: zestaw narzędzi i portal, wspomagająca nauczanie matematyki i fizyki uczniów z dysfunkcjami wzroku.

Prowadzone działania w bieżącym projekcie będą koncentrowały się na:

  • optymalizacji i uniwersalizacji narzędzi PlatMat,
  • waloryzacji narzędzi PlatMat w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych,
  • optymalizacji narzędzi PlatMat pod kątem dopasowania do deklarowanych potrzeb różnych grup potencjalnych użytkowników funkcjonujących w różniących się kontekstach (lokalnych środowiskach),
  • upowszechnianiu wyników prowadzonych badań i wniosków z wdrożeń,
  • wypracowaniu rekomendacji do stosowania i wdrożeń PlatMat w nauczaniu matematyki uczniów z dysfunkcjami wzroku, będących czynnikiem zwiększającym dyfuzję innowacyjnej technologii PlatMat na rynku szkolnictwa.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON i potrwa do końca marca 2017 r.

PFRON_logo

Pokaz platformy edukacyjnej PlatMat w siedzibie PFRON

4-ego kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00 odbył się pokaz narzędzi platformy edukacyjnej PlatMat w siedzibie PFRON. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i pracownicy PFRON, zaś o platformie opowiadali: Jolanta Brzostek-Pawłowska – kierownik projektu, pomysłodawca i projektant platformy PlatMat, a także Dariusz Mikułowski i Małgorzata Rubin – członkowie zespołu wykonawców.

Technologia PlatMat spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Jednocześnie uznano, że produkt powinien być niezwłocznie skierowany do Ministerstwa Edukacji celem uzyskania rekomendacji dla jego stosowania w edukacji matematycznej uczniów niepełnosprawnych wzrokowo w polskich szkołach.

Zapraszamy do wspólnych projektów

Zakład Technologii Multimedialnych i Edukacyjnych zaprasza wszystkie szkoły (podstawowe i gimnazja) zainteresowane wdrożeniem narzędzi PlatMat i ich praktycznym zastosowaniem w edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcją wzroku do skorzystania z dofinansowania w ramach unijnej perspektywy finansowej RPO na lata 2014-2020, w szczególności – Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu. Aktualnie trwają nabory wniosków w Działaniu 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży – Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.
Oferujemy pomoc przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie projektów edukacyjnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt.