Komunikacja nauczyciela z uczniem

Jak współpracują ze sobą nauczyciel i uczeń?

 

Nauczyciel (lub rodzic) może pracować z uczniem w klasie (lub w domu) poprzez połączenie WiFI, ale także może pomagać uczniowi zdalnie przez Internet (edukacja na odległość).

Uczeń może również uczyć się sam, korzystając z materiałów matematycznych (zadania, teoria) w postaci multimedialnych, interaktywnych dokumentów EPUB3, przekazanych przez nauczyciela do edukacyjnego repozytorium na portalu PlatMat. W takim przypadku uczeń może korzystać z nagranych lub napisanych przez nauczyciela wyjaśnień, wskazówek, odwołań do teorii w postaci komentarzy całych formuł lub ich części.

Wymiana informacji pomiędzy aplikacjami nauczyciela i ucznia odbywa się dwukierunkowo tzn. zarówno nauczyciel jak i uczeń mogą odbierać i wysyłać multimedialne dokumenty matematyczne. W komunikacji przez Internet możliwa jest transmisja głosu. Zadania te realizuje KOMUNIKATOR.

Nauczyciel (aplikacja NAUCZYCIEL) nawiązuje połączenie (WiFi lub Internet) z aplikacją UCZEŃ wybranych uczniów lub jednego ucznia. Każdemu z połączonych uczniów nauczyciel może przesłać ten sam lub różne dokumenty EPUB3 z zadaniami.

kom1

Aplikacja UCZEŃ sygnalizuje uczniowi dźwiękiem, że otrzymał nowy dokument od nauczyciela. Uczeń   może odpowiadać interaktywnie i multimedialnie na treści matematyczne otrzymane od nauczyciela. Rozwiązuje zadania (wykonuje obliczenia, wpisuje wyniki i odpowiedzi), komentuje głosem wybrane miejsca w treści dokumentu, rozpoznaje grafikę. Formuły zawarte w dokumencie są odczytywane głosowo w języku polskim, a prawidłową ich interpretację ułatwia uczniowi wbudowany nawigator, który pozwala odczytywać fragment formuły przy użyciu skrótów klawiszowych i gestów dotykowych.

kom2

Nauczyciel kontroluje na bieżąco pracę ucznia za pomocą zdalnego pulpitu, który wyświetla aktualną zawartość ekranu jego urządzenia. Nauczyciel może sekwencyjnie przełączać widok ekranów uczniów biorących udział w lekcji i korygować popełniane przez nich błędy lub komentować i wyjaśniać poszczególne kroki zadania rozwiązywanego przez ucznia.